گیمیفیکیشن چیست؟

تلفظ صحیح

گی‌می‌فی‌کی‌شن
/ˌɡeɪmɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/

گیمیفیکیشن در زبان فارسی
  • بازی وارسازی
  • بازی گونه سازی
  • بازی آفرینی
  • بازی پردازی
  • بازی نمایی
  • بازیکاری
تعاریف رسمی

به استفاده از خصوصیت‌ها، تفکرات و المانهای بازی در زمینه‌هایی که ماهیت بازی ندارند گیمیفیکیشن می‌گویند.

خبرگان چه میگویند؟!

Gamification is the craft of deriving all the fun and addicting elements found in games and applying them to real-world or productive activities
Yu kai Chou

Gamification is the process of using game thinking and game dynamics to engage audiences and solve problems
Gabe Zichermann

بازی پردازی، بازی وارسازی یا چی؟!

در این مطلب قبل از هرچیزی میخواهیم جامع ترین تعاریف و توضیحاتی که در مورد تعریف گیمیفیکیشن وجود دارد را ارائه دهیم