خبرگان گیمیفیکیشن

این کاربران که در سطح خبرگان گیمیفیکیشن قرار میگیرند، پروژه های عملی و اجرایی در حوزه گیمیفیکیشن داشته اند و تجربه خوبی در گیمیفای کردن سیستم ها دارند