ثبت زمان ارائه

برای زمانبندی ارائه پروژه های گیمیفیکیشن برای هر دو کلاس حضوری و مجازی، پر کردن فرم زیر الزامی است.

لطفاً تنها یک عضو از هر گروه فرم زیر را پر نماید

هریک از زمان ها در صورت پر شدن به پیشنهاد بعدی منتقل میشود