موثرترین نویسنده ماه

15 سکه

محدودیت زمانی : ماهیانه

تکرار شونده : بله

نتیجه : دریافت 15سکه

اقدامات موردنیاز برای بدست آوردن این نشان:

  • دریافت 20 کامنت توسط بازدیدکنندگان بر روی مطالب خود

1 Step

  • دریافت 20 کامنت روی مطالب خود ظرف یک ماه