نویسنده برتر ماه

15 سکه

محدودیت زمانی : ماهیانه

تکرار شونده : بله

نتیجه : دریافت 15سکه

اقدامات موردنیاز برای بدست آوردن این نشان:

  • انتشار 20 مطلب توسط شما بر روی سایت

1 Step

  • انتشار 20 مقاله در ماه

People who have earned this: