چالش KPI

به چالش راه درست شمارش خوش اومدی

یکی از سه مورد زیر را انتخاب کن و KPIهای پیشنهادی برای مفهوم موردنظر رو برای رابطت ارسال کن.

  • 7 مورد از KPIهای زندگی روزمره خودت
  • 9 مورد از KPIهای انتخاب شغل
  • 15 مورد از KPIهای یک سایت

بعد از انجام چالش با فرمت زیر برای رابط ارسال کنید:

کد ارتباطی
نام گزینه موردنظر
پاسخ چالش